Usluge
Cjenik usluga

S ukladno s našom poslovnom politikom cijene se formiraju ovisno o broju ulaznih i izlaznih faktura, obimu blagajničkog i kartičnog poslovanja, da li je klijent u sustavu PDV-a, broju zaposlenih za koje se obračunavaju plaće i putni nalozi te ugovori o djelu i ugovori o autorskom honoraru za vanjske suradnike.

Početna cijena za trgovačka društva je 1.500,00 kn s uključenim PDV-om.

Početna cijena za obrte i slobodna zanimanja je 750,00 kn s uključenim PDV-om.

Uredski materijal je uključen u cijenu.

Izrada završnog računa (kompleta godišnjih financijskih izvještaja za potrebe statistike i javne objave te poreznih prijava sa svim potrebnim prilozima) se naplaćuje u visini jedne mjesečne naknade. Izrada financijskih izvještaja, i elaborata se dodatno naplaćuje, u dogovoru s klijentom.

Za kompletan cjenik naših usluga, molimo Vas da nas kontaktirate.